Sluiten
Algemene Voorwaarden voor consument-gebruikers van de website “AltijdAdvies”


Inhoudsopgave:
Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Het aanbod
Artikel   5 - Database
Artikel   6 - Geschillen
Artikel   7 – Aanvullende of afwijkende bepalingenArtikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.    Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
2.    Het product : het faciliteren van informatie en te verstrekken adviezen door derden-ondernemers;
3.    Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
4.    Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt zijnde de eigenaar van de website “AltijdAdvies”;
5.    Derden-ondernemers : ondernemers die zich hebben geabonneerd op de faciliteiten van “AltijdAdvies”;
6.    Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
7.    Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
de Bont Business International, gevestigd te Steenbergen aan de Prins Reinierstraat no 2-4;
Telefoonnummer: 0167 769 014
E-mailadres: info@altijdadvies.nl
KvK-nummer:  20116711
Btw-identificatienummer: 1475.67.300.B.01


Artikel 3 - Toepasselijkheid
1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke actie van de ondernemer en op elk aanbod van de derden-ondernemer totstandgekomen op afstand tussen ondernemer en derden-ondernemer en consument.
2.    Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld middels de website AlijdAdvies. Op verzoek van de consument wordt een exemplaar zo spoedig mogelijk kosteloos toegezonden.
3.    Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn welke worden gebruikt door de derden-ondernemer dan gelden die voorwaarden;Artikel 4 - Het aanbod
1.    Het aanbod bestaat uit het faciliteren van de mogelijkheid tot het gratis inwinnen van informatie bij en zo mogelijk verstrekken van adviezen door derden-ondernemers; daaruit voortvloeiende transactie’s vinden plaats onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende derden-ondernemer;

Artikel 5 – Data-base
1.  Het is de consument bekend dat zijn / haar gevens na contact met de derden-ondernemer onderwerp worden van commerciele activiteiten; GRF aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid welke voor de consument zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de web-site “Altijd Advies”.

Artikel 6 - Geschillen
1.    Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 7 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Steenbergen, 21 juni 2015
ALGEMENE VOORWAARDEN ALTIJD ADVIES ZAKELIJKE GEBRUIKER

Geldend per 21 juni 2015

1. Toepasselijkheid en Definities

 1. 1.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle (daaruit voortvloeiende) verbintenissen van of met Altijd Advies. Deze voorwaarden worden zo mogelijk aan klanten ter hand gesteld, worden gepubliceerd op de website van Altijd Advies, liggen bij Altijd Advies ter inzage en worden op eerste verzoek in schriftelijke vorm kosteloos toegezonden.

 2. 1.2  Onder Altijd Advies wordt in deze voorwaarden verstaan: de Eenmanszaak, handelende onder de naam Altijd Advies, gevestigd en kantoorhoudende te (4651 RZ), Prins Reinierstraat 2 in Steenbergen. Altijd Advies staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20116711 en levert product, service en diensten met betrekking tot internet.

 3. 1.3  Met de term "gebruiker" wordt hierna bedoeld de wederpartij van Altijd Advies bij aanbiedingen, overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen alsmede de partij die krachtens (sub)licentie geautoriseerd gebruiker is van enig product of enige dienst van Altijd Advies.

 4. 1.4  Met de term ”consument” wordt hierna bedoeld de gebruiker die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf; met de term “zakelijke gebruiker” de gebruiker die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 5. 1.5  Voor consumenten gelden de ALGEMENE VOORWAARDEN Altijd advies consumenten, waarin de specifiek voor consumenten geldende wettelijke regelingen zijn verwerkt.

 6. 1.6  Algemene verkoop-, inkoop- of andere voorwaarden van gebruiker zijn niet van toepassing, tenzij door Altijd Advies schriftelijk en uitdrukkelijk anders is bevestigd.

2. Afwijking en Aanpassing van deze voorwaarden

 1. 2.1  Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken bij uitdrukkelijk schriftelijk beding. Een zodanig beding heeft slechts gelding ten aanzien van de overeenkomst waarbij het is gemaakt.

 2. 2.2  Altijd Advies kan deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Een nieuwe versie van deze voorwaarden wordt - voor inwerkingtreding - gepubliceerd op de website van Altijd Advies en is van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en verbintenissen die tot stand komen na de onder de titel vermelde datum van inwerkingtreding van de nieuwe versie van de voorwaarden.

 3. 2.3  Op lopende / bestaande overeenkomsten en verbintenissen van Altijd Advies is een nieuwe versie van deze algemene voorwaarden alleen van toepassing indien gebruiker tenminste één maand voor inwerkingtreding van de toepasselijkheid van de gewijzigde algemene voorwaarden daarvan door Altijd Advies in kennis wordt gesteld. Gebruiker is aan een zodanige aanpassing gebonden, tenzij hij de overeenkomst schriftelijk - of op een andere door Altijd Advies aangegeven wijze - opzegt met inachtneming van de geldende opzegtermijn en uiterlijk tegen de datum waarop de aanpassing van kracht zou worden. Wanneer de contractueel geldende opzegtermijn de periode tot de ingangsdatum van de aanpassing overschrijdt, wordt een opzegging binnen 30 dagen na kennisgeving door Altijd Advies van de aanpassing als tijdige opzegging tegen de ingangsdatum daarvan beschouwd.

3. Totstandkoming Overeenkomsten

 1. 3.1  Alle aanbiedingen van Altijd Advies en de daarin genoemde prijzen en tarieven zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door gebruikers zijn onherroepelijk.

 2. 3.2  Een vrijblijvend aanbod kan door Altijd Advies binnen vijf werkdagen na kennisneming van aanvaarding van het aanbod worden herroepen. Aanbiedingen van Altijd Advies vervallen indien ze niet binnen een in de aanbieding gestelde danwel een redelijke termijn zijn aanvaard, waarbij 30 dagen in ieder geval als maximaal redelijke termijn geldt.

 3. 3.3  Een overeenkomst tussen Altijd Advies en een gebruiker komt tot stand nadat de gebruiker alle door Altijd Advies gevraagde gegevens heeft verstrekt en een contract of opdrachtbevestiging door ondertekening heeft geaccepteerd, en Altijd Advies die opdracht heeft bevestigd - ofwel schriftelijk per post, danwel per e-mail aan het door de gebruiker opgegeven e-mail adres - danwel tot daadwerkelijke uitvoering van de getekende opdracht is overgegaan. Het contract of de opdrachtbevestiging kan bestaan uit een formulier in digitale vorm waarop de gebruiker digitaal een handtekening plaatst / cq die ondertekend per email aan Altijd Advies toezendt.

 4. 3.4  De gebruiker dient eventuele onjuistheden in de toegezonden opdrachtbevestiging onverwijld na ontvangst aan Altijd Advies te melden, bij gebreke waarvan de opdrachtbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist weer te geven.

 5. 3.5  Wanneer een gebruiker de contacten met Altijd Advies terzake aanbiedingen, het sluiten van overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen bewust laat onderhouden door een vertegenwoordiger, dient gebruiker Altijd Advies schriftelijk te informeren over eventuele beperkingen in de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de betreffende persoon, bij gebreke waarvan die persoon - tot schriftelijke wederopzegging vanwege gebruiker - jegens Altijd Advies als volledig vertegenwoordigingsbevoegd geldt, ongeacht de inhoud van enige inschrijving in openbare registers.

 6. 3.6  Een zakelijke gebruiker mag een gesloten overeenkomst ook indien die op afstand of buiten een verkoopruimte tot stand is gekomen - niet annuleren. Indien een zakelijke gebruiker een koop toch annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden van Altijd Advies en de winstderving door Altijd Advies aan Altijd Advies te vergoeden.

4. Prijzen en Tarieven

 1. 4.1  Door gebruiker verschuldigde prijzen, tarieven en bijkomende kosten voor transport, en eventuele andere kosten of toeslagen, worden duidelijk in de opdrachtbevestiging en factuur van Altijd Advies vermeld.

 2. 4.2  Terzake aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen verschuldigde omzetbelasting - en overige eventueel verschuldigde belastingen of heffingen, komen voor rekening van gebruiker, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen; opgegeven prijzen, tarieven en bedragen zijn exclusief omzetbelasting - en overige eventueel verschuldigde belastingen of heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

 1. 4.3  Altijd Advies kan haar prijzen en tarieven van tijd tot tijd aanpassen. Prijsaanpassingen zijn niet van invloed op bestaande verbintenissen gedurende de vaste looptijd daarvan; in geval van verlenging van bestaande verbintenissen gelden vanaf de verlengingsdatum de nieuwe prijzen en tarieven. Altijd Advies stelt gebruiker uiterlijk twee maanden voor de ingangsdatum van een prijsaanpassing daarvan in kennis. Gebruiker is aan een zodanige aanpassing gebonden, tenzij hij de overeenkomst schriftelijk - of op een andere door Altijd Advies aangegeven wijze - opzegt met inachtneming van de geldende opzegtermijn en uiterlijk tegen de datum waarop de aanpassing voor gebruiker van kracht zou worden. Wanneer de contractueel geldende opzegtermijn de periode tot de ingangsdatum van de aanpassing overschrijdt, wordt een opzegging binnen 14 dagen na kennisgeving door Altijd Advies van de prijsaanpassing als tijdige opzegging tegen de ingangsdatum daarvan beschouwd.

 2. 4.4  Facturen van Altijd Advies worden in digitale vorm verstrekt; op verzoek van gebruiker kunnen ook schriftelijke facturen per post worden verzonden, tegenover een aan Altijd Advies te betalen vergoeding.

 3. 4.5  Eventuele kortingen verleend aan de gebruiker in verband met een bepaalde hoedanigheid, lidmaatschap of samenhangende overeenkomst komt te vervallen bij verlies van die hoedanigheid of beëindiging van dat lidmaatschap of die samenhangende overeenkomst.

5. Levering

 1. 5.1  Altijd Advies spant zich in om overeengekomen diensten en goederen correct en tijdig conform contract te leveren. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zullen door Altijd Advies opgegeven termijnen en levertijden evenwel nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. In geval vooruitbetaling is overeengekomen gaan opgegeven termijnen en levertijden eerst lopen nadat Altijd Advies de overeengekomen vooruitbetaling op haar bankrekening heeft ontvangen.

 2. 5.2  Opgegeven of overeengekomen prijzen voor fysieke levering van goederen gelden voor levering af het bedrijfsadres van Altijd Advies. Transportkosten zijn voor rekening van afnemer.

 3. 5.3  Goederen worden behoudens andersluidende afspraken door cq namens Altijd Advies geleverd op het adres dat in de opdrachtbevestiging is vermeld. De gebruiker is verplicht de producten meteen na aankomst op de plaats van bestemming in ontvangst te nemen. Op het moment van aflevering gaat het risico over op de gebruiker.

 4. 5.4  Bij gebreke of weigering van afname door gebruiker van overeengekomen dienstverlening of bestelde goederen is gebruiker aan Altijd Advies een schadevergoeding verschuldigd, gelijk aan de overeengekomen vergoeding cq. koopsom voor de niet afgenomen dienstverlening of goederen, te verhogen met de wettelijke rente daarover. De dag waarop de afname wordt geweigerd, geldt als de dag van levering.

 5. 5.5  Afname wordt geacht geweigerd te zijn indien overeengekomen dienstverlening of bestelde goederen aan gebruiker ter aflevering zijn aangeboden maar aflevering redelijkerwijs onmogelijk is gebleken tengevolge van aan gebruiker toe te rekenen omstandigheden.

6. Reclames betreffende geleverde Goederen of Diensten.

1. 6.1 Controle op hoeveelheid en aan de buitenkant zichtbare beschadigingen van afgeleverde goederen berust bij gebruiker. Wordt door hem niet bij aflevering door aantekening op de vrachtbrief / afleverbon, of als dat redelijkerwijs niet mogelijk is, in ieder geval binnen 24 uur na ontvangst van het geleverde gereclameerd, dan gelden de hoeveelheden, vermeld op vrachtbrieven, afleveringsbonnen, facturen of dergelijke documenten als juist en worden de goederen geacht zonder aan de buitenkant zichtbare beschadigingen te zijn afgeleverd.

 1. 6.2  Klachten terzake van ten tijde van levering niet zichtbare beschadigingen en gebreken, alsmede andere klachten betreffende geleverde goederen en diensten dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen acht dagen na levering van de goederen / uitvoering van dienstverlening c.q. nadat eventuele gebreken redelijkerwijs geconstateerd hadden kunnen worden schriftelijk en gemotiveerd door gebruiker bij Altijd Advies te worden ingediend. Bij gebreke daarvan en in ieder geval na verloop van 2 maanden na de datum van aflevering / uitvoering wordt gebruiker geacht het geleverde onherroepelijk te hebben goedgekeurd.

 2. 6.3  Geringe verschillen in uitvoering of afmetingen gering in relatie tot de specifieke overeenkomst - kunnen geen grond opleveren voor reclames.

 3. 6.4  Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde producten geven de gebruiker geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde of andere producten.

 4. 6.5  Zijn geleverde goederen gebruikt dan zijn zij daarmee goedgekeurd en is de aansprakelijkheid van Altijd Advies voor de aflevering daarmee en daardoor vervallen, tenzij gebreken eerst door of bij gebruik konden worden geconstateerd.

 5. 6.6  Ieder recht op reclame of schadevergoeding van gebruiker jegens Altijd Advies vervalt wanneer verstrekte instructies betreffende installatie, montage of gebruik van geleverde goederen niet worden opgevolgd of er anderszins sprake is van onoordeelkundig gebruik van geleverde goederen door gebruiker of van door gebruiker ingeschakelde derden, reparatie- of andere werkzaamheden door niet door Altijd Advies ingeschakelde derden aan geleverde producten daaronder begrepen.

 6. 6.7  Retourzending aan Altijd Advies van verkochte producten, om welke reden dan ook, kan slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Altijd Advies, met opgave van het door Altijd Advies toegekende retournummer en uitsluitend conform de door Altijd Advies geaccordeerde retourprocedure. Altijd Advies behoudt zich het recht voor om retouraanvragen niet te honoreren. Verzending of transport en alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van gebruiker. De producten blijven te allen tijde voor risico van gebruiker. Altijd Advies zal de door haar goedgekeurde transport- of verzendkosten alleen vergoeden indien komt vast te staan dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming van Altijd Advies.

 7. 6.8  Reclames over facturen dienen binnen acht dagen na datum van verzending van de facturen schriftelijk te worden ingediend.

7. Betaling

 1. 7.1  Alle door gebruiker aan Altijd Advies verschuldigde bedragen dienen stipt op de overeengekomen betalingsdatum te worden voldaan. Wanneer geen andere betalingsdatum is overeengekomen, geldt een betalingstermijn van 7 dagen na factuurdatum.

 2. 7.2  Bij periodieke levering van diensten of levering van goederen in gedeelten, kan iedere periode of gedeelte afzonderlijk door Altijd Advies worden gefactureerd.

 3. 7.3  Voor de vaststelling van de hoogte van door gebruiker aan Altijd Advies verschuldigde bedragen geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid daarvan een door Altijd Advies getekend uittreksel uit haar administratie, behoudens door gebruiker te leveren tegenbewijs.

 4. 7.4  Betaling dient plaats te vinden op de door Altijd Advies aangegeven wijze op een door Altijd Advies aangewezen giro- of bankrekening, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Een betaling is eerst verricht wanneer het bedrag daarvan is bijgeschreven op de betreffende rekening van Altijd Advies.

 1. 7.5  Een beroep op schuldverrekening is gebruiker niet toegestaan tenzij Altijd Advies een tegenvordering of reclame gaaf en onvoorwaardelijk heeft erkend en schriftelijk met verrekening heeft ingestemd. Gebruiker zal zich, behoudens een uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk beding, nimmer op enige korting mogen beroepen.

 2. 7.6  Indien gebruiker niet binnen de betalingstermijn betaalt is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim en heeft Altijd Advies het recht vanaf de vervaldag van de betaling over het openstaande bedrag een vertragingsrente in rekening te brengen berekend op basis van de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis, onverminderd het recht van Altijd Advies om conform deze voorwaarden nakoming c.q. ontbinding van de overeenkomst met schadevergoeding te vorderen.

 3. 7.7  Indien gebruiker in gebreke blijft met betaling, kan Abltijd Advies, zonder nadere kennisgeving, haar verplichtingen opschorten.

 4. 7.8  Altijd Advies kan voorafgaand aan contractssluiting en gedurende de looptijd van een contract een kredietcontrole doen verrichten ten aanzien van gebruikers vermogen om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Altijd Advies te kunnen voldoen. Indien de uitkomst daarvan negatief uitvalt heeft Altijd Adviea het recht om alvorens tot uitvoering van de overeenkomst over te gaan een naar haar oordeel passende zekerheid voor betaling te vorderen.

 5. 7.9  Alle kosten voortvloeiende uit niet-nakoming van enige verplichting van gebruiker jegens Altijd Advies, waaronder uitdrukkelijk begrepen de kosten van invordering van door gebruiker aan Altijd Advies verschuldigde bedragen, inclusief redelijkerwijs gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, komen ten laste van gebruiker.

  Voor buitengerechtelijke invorderingskosten is gebruiker een forfaitair tarief met een minimum van 200 € verschuldigd als volgt:

  over de eerste € 6.500 15%

  over het meerdere tot € 13.000 10%

  over het meerdere tot € 32.500 8%

  over het meerdere tot € 130.000 5%

  over het meerdere 3%

  Alles onverminderd het recht van Altijd Advies om vergoeding van daadwerkelijk gemaakte hogere kosten te vorderen.

 6. 7.10  Iedere betaling door gebruiker aan Altijd Advies strekt ten eerste tot voldoening van eventueel openstaande en verschuldigde kosten en schadevergoedingen, dan tot voldoening van verschuldigde en verschenen rentetermijnen en eerst daarna tot kwijting voor de oudste openstaande hoofdvordering en lopende rentetermijnen.

8. Verplichtingen Gebruiker

1. 8.1 Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding is gebruiker zelf verantwoordelijk voor het voorkomen van kosten en (gevolg)schade ten gevolge van niet correct functioneren van geleverde producten of beschadiging of tenietgaan van gegevensbestanden en / of informatiedragers en dient gebruiker zelf tijdig en voldoende regelmatig de correcte werking van geleverde producten te controleren en reservekopieën (back-ups) van gegevensbestanden te maken.

 1. 8.2  Indien door gebruiker bestelde producten bestemd zijn voor gebruik buiten Nederland dient de gebruiker zich er van te overtuigen dat de producten en de daarbij horende verpakkingen, handleidingen e.d. voldoen aan alle in het land van bestemming daaraan gestelde voorschriften. De overeenstemming met de buiten Nederland geldende voorschriften is voor risico van gebruiker.

 2. 8.3  Na constatering van een tekortkoming in een product is gebruiker verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik van het product daaronder uitdrukkelijk begrepen.

 3. 8.4  Indien Altijd Advies met twee of meer gebruikers, natuurlijke of rechtspersonen, een overeenkomst sluit, is ieder dezer hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de verbintenissen die voor hen uit die overeenkomst voortvloeien.

9. Voorbehoud bij levering van goederen en diensten

 1. 9.1  Alle door Altijd Advies uit hoofde van overeenkomsten tot leveringen van goederen en het verrichten van bijbehorende werkzaamheden geleverde goederen blijven haar eigendom tot het moment van volledige betaling van al haar vorderingen met eventueel daarover verschuldigde rente en kosten. Tot het tijdstip van volledige betaling c.q. vereffening is gebruiker niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of in eigendom over te dragen. In het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening is gebruiker wel gerechtigd de goederen conform hun normale bestemming te gebruiken.

 2. 9.2  Eventuele rechten worden aan gebruiker steeds verleend of, in voorkomend geval, overgedragen eveneens onder de opschortende voorwaarde dat gebruiker de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

 3. 9.3  Zolang geen volledige betaling heeft plaats gehad en gebruiker in verzuim is c.q. Altijd Advies goede grond heeft te vrezen dat gebruiker in verzuim zal geraken met de betaling, kan Altijd Advies, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de geleverde goederen en rechten onverwijld terugvorderen en terugnemen. De gebruiker verleent haar de bevoegdheid daartoe zijn terreinen en gebouwen te betreden.

 4. 9.4  Het risico voor de goederen waarop ingevolge lid 1 van dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust, ligt na aflevering bij gebruiker.

10. Intellectuele eigendomsrechten

 1. 10.1  Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op door Altijd Advies voor gebruiker ontwikkelde, of aan gebruiker geleverde of ter beschikking gestelde goederen, materialen en diensten, zoals producten, software en embedded software, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal terzake, berusten uitsluitend bij Altijd Advies of haar licentiegevers.

 2. 10.2  De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van Altijd Advies, de content en vormgeving daarvan en de op de website(s) van Altijd Advies beschikbare software, opgenomen beschrijvingen, afbeeldingen, foto's, en andere informatie, in welke vorm dan ook, komen toe aan of zijn in licentie verkregen door Altijd Advies of een aan Altijd Advies gelieerde onderneming.

 3. 10.3  Gebruiker verkrijgt uitsluitend een niet exclusief en niet zelfstandig overdraagbaar gebruiksrecht om geleverde en ter beschikking gestelde producten en diensten overeenkomstig de contractuele bestemming te gebruiken en de bevoegdheden die daarbij uitdrukkelijk schriftelijk worden toegekend. Voor het overige zal gebruiker het geleverde niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

 1. 10.4  Het is de gebruiker niet toegestaan om aanduidingen van octrooien, auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom van producten te verwijderen of te wijzigen.

 2. 10.5  Gebruiker zal op verzoek van Altijd Advies redelijkerwijs te verlangen maatregelen treffen om inbreuk door derden op de rechten van intellectuele of industriële eigendom van Altijd Advies met gebruikmaking van het aan gebruiker geleverde tegen te gaan en verplicht zich Altijd Advies onverwijld te informeren wanneer gebruiker informatie verkrijgt over eventuele inbreuken op die rechten van Altijd Advies.

11. Vertrouwelijke Informatie en Privacy

 1. 11.1  Onder vertrouwelijke informatie dient in het kader van dit artikel in ieder geval te worden verstaan, zonder dat deze opsomming als limitatief kan worden beschouwd: (1.) de identiteit van gebruiker en zakelijke relaties, (2.) namen, adressen en telefoonnummers van individuele contactpersonen, (3.) inhoudelijke informatie, al dan niet gedetailleerd over transacties, lopende contracten en gedane offertes, (4.) prijsstellingen, marketingstrategieën, productstrategieën en interne en externe werkwijzen, (5.) technische informatie, (6.) gestelde budgets, gemaakte begrotingen en andere niet openbare financiële informatie, (7.) bestuursbeleid en andere zakelijke strategieën.

 2. 11.2  Altijd Advies en gebruiker zullen alle vertrouwelijke informatie van/over elkaar waarvan zij in het kader van aanbiedingen, overeenkomsten en de daaruitvoortvloeiende verbintenissen kennis nemen, van welke aard dan ook, zowel gedurende de looptijd van hun contacten als na afloop daarvan, geheim houden, en die informatie niet anders gebruiken dan waarvoor ze ter beschikking is gesteld.

 3. 11.3  Altijd Advies en gebruiker dragen er zorg voor dat van de verschafte informatie in beginsel alleen kennis kan worden genomen door hun medewerkers en externe adviseurs die in het kader van aanbiedingen, overeenkomsten en de daaruitvoortvloeiende verbintenissen daarvan weet dienen te hebben en partijen zullen alle redelijkerwijs in acht te nemen zorg betrachten om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie door anderen kan worden geraadpleegd.

 4. 11.4  Altijd Advies en gebruiker dragen er zorg voor dat de door hen ingeschakelde medewerkers op hun beurt gebonden zijn aan eenzelfde, althans een gelijkwaardige geheimhoudingsverplichting als welke partijen zelf hierbij op zich nemen en verbinden zich zonodig de nakoming van die geheimhoudingsverplichting afdwingbaar te maken.

 5. 11.5  Door gebruiker aan Altijd Advies verstrekte persoonsgegevens worden in overeenstemming met geldende Privacyregelgeving op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. Altijd Advies gebruikt verstrekte gegevens uitsluitend in het kader van de met gebruiker gesloten overeenkomst - de eventuele kredietcontrole daaronder begrepen.

 6. 11.6  Het in dit artikel gestelde laat onverlet dat Altijd Advies uit hoofde van op haar rustende wettelijke verplichtingen genoodzaakt kan zijn of worden om informatie waarover zij beschikt aan ter zake bevoegde autoriteiten te verstrekken; in het bijzonder wordt gewezen op informatieverplichtingen ten opzichte van Justitiële autoriteiten en de Belastingdienst.

12. Aansprakelijkheid

1. 12.1 Ingeval Altijd Advies terzake van niet, niet tijdig, niet volledig of niet goed presteren, hoe ook, aansprakelijk wordt jegens gebruiker, dient deze haar in de gelegenheid te stellen om alsnog goed en volledig te presteren, of voor het geval dat niet meer mogelijk is, geleverde goederen tegen terugbetaling van de koopsom terug te nemen.

 1. 12.2  Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde is aansprakelijkheid van Altijd Advies, uit welken hoofde dan ook, voortvloeiend uit of verband houdend met de nakoming van haar verplichtingen uit een overeenkomst, beperkt tot vergoeding van schade tot een maximumbedrag gelijk aan het factuurbedrag van de prestatie uit welke haar aansprakelijkheid is voortgevloeid.

 2. 12.3  De aansprakelijkheid van Altijd Advies wordt uitdrukkelijk beperkt tot het in lid 1 en 2 van dit artikel bepaalde, zodat zij nimmer aansprakelijk zal zijn voor verdere schade, indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade voortvloeiend uit aanspraken van derden jegens gebruiker daaronder begrepen.

 3. 12.4  Iedere vordering op Altijd Advies, tenzij deze door Altijd Advies is erkend, vervalt door het verloop van 12 maanden na ontstaan van de vordering.

 4. 12.5  De in deze voorwaarden geregelde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien en voorzover een betreffende schade is veroorzaakt door opzet en/of grove schuld van Altijd Advies of haar kaderpersoneel, dan wel indien en voorzover een aansprakelijkheidsverzekering van Altijd Advies in voorkomend geval recht op uitkering geeft. Het in dit artikel bepaalde laat tevens onverlet eventuele aansprakelijkheid uit hoofde van dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen met betrekking tot productenaansprakelijkheid en consumentenkoop.

13. Overmacht

 1. 13.1  Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van een verplichting wanneer hij met betrekking tot die verplichting verhinderd is als gevolg van overmacht. Als overmacht/niet toerekenbare tekortkoming zal onder meer worden beschouwd verzuim en/of tekortkoming door of bij toeleveranciers en/of vervoerders van Altijd Advies.

 2. 13.2  Wanneer een overmachtsituatie langer dan zestig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar evenredigheid afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

14. Duur en Beëindiging van overeenkomsten

 1. 14.1  Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn overeenkomsten aangegaan voor 1 jaar.

 2.  

 3. 14.2  Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan behoudens andersluidend beding door ieder der partijen schriftelijk tegen het einde van iedere kalendermaand worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Overeenkomsten voor bepaalde tijd zijn niet tussentijds opzegbaar.

 4. 14.3  Ieder der partijen is, onverminderd het bepaalde in deze voorwaarden, gerechtigd de overeenkomst, na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling, waarin de wederpartij een redelijke termijn wordt gegeven haar verplichtingen uit de overeenkomst alsnog deugdelijk na te komen, geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de wederpartij binnen de gestelde termijn nalaat alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

 5. 14.4  Ieder der partijen is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk schriftelijk te beëindigen indien: a. de wederpartij surséance van betaling aanvraagt; b. de wederpartij in staat van faillissement is verklaard.

 1. 14.5  De beëindiging van een overeenkomst ontslaat partijen niet van die verplichtingen die naar hun aard doorlopen. Hieronder vallen onder meer verplichtingen met betrekking tot de afwikkeling van lopende transacties, betaling, eigendomsvoorbehoud, aansprakelijkheid en vrijwaring, intellectuele eigendom en vertrouwelijkheid en toepasselijk recht en bevoegde rechter.

 2. 14.6  Na beëindiging van een overeenkomst worden de databestanden van een gebruiker in beginsel direct uit de databases bij Altijd Advies verwijderd: gebruiker dient er voor zorg te dragen voor einde van de overeenkomst zijn databestanden op eigen gegevensdragers te downloaden en voor back-ups daarvan zorg te dragen.

15. Diversen

 1. 15.1  Eventuele wijzigingen van respectievelijk aanvullingen op een schriftelijke overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen uitsluitend rechtsgeldig en bindend zijn indien deze zijn vastgelegd in een door Altijd Advies ondertekend schriftelijk stuk.

 2. 15.2  Tenzij in een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn uitdrukkelijk anders wordt bepaald heeft gebruiker niet het recht om rechten of verplichtingen uit die overeenkomst aan een derde over te dragen tenzij met voorafgaande toestemming van Altijd Advies, aan welke toestemming Altijd Advies voorwaarden en vergoeding van administratiekosten kan verbinden.

 3. 15.3  Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of van een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn als nietig, niet geldig of anderszins in rechte niet afdwingbaar dient te worden beschouwd, wordt die bepaling geconverteerd in een bepaling die wel geldig is, met het oogmerk de gevolgen van de overeenkomst na conversie zoveel mogelijk in overeenstemming te laten zijn met hetgeen partijen oorspronkelijk in deze voorwaarden of die overeenkomst hebben vastgelegd.

 4. 15.4  Nietigheid, niet geldigheid of niet afdwingbaarheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden of een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn laat de voorwaarden en die overeenkomst voor het overige in stand.

 5. 15.5  De vetgedrukte kopteksten van artikelen, alsmede de indeling in artikelen en artikelleden van deze algemene voorwaarden of een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, dienen slechts ter verbetering van de leesbaarheid en vereenvoudiging van verwijzing en zijn niet van invloed op de inhoud en uitleg van deze overeenkomst.

16. Toepasselijk Recht & Bevoegde Rechter

 1. 16.1  Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ongeacht de vraag waar deze verbintenissen moeten worden uitgevoerd.

 2. 16.2  Elk internationaal verdrag over de koop van roerende lichamelijke zaken, waarvan de werking tussen partijen kan worden uitgesloten, is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Meer in het bijzonder wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG 1980) uitdrukkelijk uitgesloten.

 3. 16.3  Alle eventuele geschillen, voortvloeiende uit aanbiedingen, met Altijd Advies gesloten overeenkomsten of de daaruit voortvloeiende verbintenissen of gebruik van door Altijd Advies geleverde producten of diensten, dienen te worden beslecht door de bevoegde rechter ter plaatse van de vestiging van Altijd Advies, tenzij er sprake is van een dwingendrechtelijke competentie van de volgens de wet bevoegde rechter of Altijd Advies de voorkeur geeft aan die volgens de wet bevoegde rechter.

 


Het goedkoopste medium voor meer online succes.

Altijd Advies is het goedkoopste en nieuwste online medium voor meer klanten, naamsbekendheid, linkbuilding en omzet. Zo werkt u eenvoudig aan een uitstekend imago en biedt u klanten een positieve beleving van uw bedrijf product of dienst.


Nu inschrijven?

U kunt zich nu maanden inschrijven als online adviseur. Maak tijd vrij om met nieuwe klanten van gedachten te wisselen en ze uit te nodigen tot het maken van een afspraak.

 • Hogere naamsbekendheid;
 • Innovatieve manier om uw bedrijf te presenteren;
 • Direct contact met nieuwe klanten;
 • Lead generatie.